Erik van Dijk, Zwolle, Netherlands

Dr  H.W.J.  van Dijk is an ecologist specialised in coastal and inland water systems. His Ph.D. thesis on ecological effects of drinking-water  production in coastal dunes was received with honours (1984).

He has thorough experience in coordinating and managing international projects, as freelance director of operations for the EUCC (1986 – 1996) and various international projects of the Province of Overijssel (1990 – now)..

The EUCC project involved field work on integral water management and coastal ecology, resulting in inventories of coastal dune systems in The Netherlands, Portugal, and Poland.. He taught Post-Doc courses in Portugal (University of Aveiro) on integral coastal management for several years. He organised and actively participated in various international symposiums and workshops on the subject in Poland, Portugal, Ireland, Greece, Albania and The Netherlands, He also organised and participated in excursions to coastal systems in all of Europe’s coastal countries.

International work for the Province of Overijssel  consisted of the German-Dutch coordination of trans-boundary water-management systems (surface- and groundwater), project management in the twin country of Latvia (1997-2005; drinking-water and wastewater) and in  Romania (2005-2008; drinking-water, wastewater, flood protection, institutional analyses, establishment of international water centre).  In all these projects, the European Water Framework Directive played an important role. Within the Netherlands he managed an  implementation project of  this directive in the Provinces and Water Boards (2000 – 2003) and gave many  presentations of this project abroad (Germany, Latvia, Slovakia, Hungary).

Further relevant activities for the Province of Overijssel: policy-making for sanitation of polluted sediments, monitoring of ecological and chemical data (especially for trans-boundary water systems), development of ecological aims for 13 types of water systems, reports and evaluations of the policy and management of regional water systems.

He also presented papers about Dutch water management in Russia (Krasnoyarsk, Saint-Petersburg, Irkutsk). And presented the  Dutch groundwater policy  at a ground water symposium in Budapest, Hungary (2003).

C U R R I C U L U M     V I T A E

 

Naam: Dr H.W.J. van Dijk (roepnaam Erik)

Adres: Donker Curtiusware 35, 8014 TK Zwolle

Telefoon: 038-4600524 / 06-22441315 (privé)

Geboren: 1948 (Heerlen)

Burgerlijke staat: gehuwd met Olga Parkhomova

 

In het kort

- In mijn werk word ik ervaren als gedegen, serieus en met een grote inzet. Vooral taken op het raakvlak van onderzoek, beleid en beheer voer ik steeds met plezier en met concrete resultaten uit.

- Met mijn werkervaring liggen werkzaamheden ten aanzien van coördinatie en organisatie van projecten met een sterk integraal karakter voor de hand. Het werken in overlegstructuren op zeer verschillende niveaus - van techniek tot bestuur en beleid, ook in een internationale omgeving, gaat mij goed af. Ik blijk zowel als zelfstandig werker als binnen een teamverband goed te kunnen functioneren.

- Gedurende werktijd en ook daarbuiten ben ik  sterk extern gericht en zo kon een functioneel netwerk op het gebied van water, milieu en natuur worden opgebouwd en onderhouden.

 

 Ervaringsgebieden

Onderzoek (water- en kustbeheer, milieu, natuur, monitoring)

Beheer (water, kust, natuur, energie)

Beleid (water, natuur,milieu)

Onderwijs (Middelbaar Onderwijs, Universitair, PostDoc)

Redactie

 

Overige zaken

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Russisch

In het bezit van rijbewijs BE.

Actief in veel verenigingen, vooral op het gebied van natuur en milieu: bestuurlijke en organisatorische functies.

 

Professionele werkervaring

Universiteiten (milieubiologie / kustbeheer / waterbeheer / informatietechnologie)

 • Rijksuniversiteit Leiden (1975 – 1984): Projectleider van een integraal onderzoeksproject (ecologie, hydrologie, waterchemie, natuurbeheer, beleid waterwinning) waarin in totaal vijf academici, ruim tien analisten en 35 studenten hun bijdragen leverden. Een chemisch laboratorium en hydrologische waarnemingsstations werden vanaf de
  basis opgezet. Het project kon worden afgesloten met talrijke internationale publikaties en een promotie.

 • Universiteit  van Aveiro (Portugal 1991 – 1993): Gastdocent kustbeheer aan postdoc-studenten.

 • Provincie Overijssel: talrijke contacten met en (mede-)begeleiding van studenten van de universiteiten van Wageningen, Nijmegen, Twente, Münster (Dld), Riga en Jurmala (Letland), Heerlen (OU), Delft,
  Duisburg-Essen en Harburg-Hamburg en van HBO-opleidingen (Saxion Deventer, Van Hall Groningen/Leeuwarden).

ProvincieOverijssel
(1987 – 2008); Onderzoek natuur / energiebeheer / beleid en beheer water / monitoring / internationale samenwerking)

Bij deprovincie Overijssel ben ik begonnen met een jaar veldbiologisch onderzoek (contract). Daarna was ik ruim drie jaar projectleider energiebesparing bij de afdeling economie en energie en tussen 1990 en 2008 verbonden aan de afdeling water (nu: Eenheid Water en Bodem).
Belangrijkste professionele activiteiten op watergebied: beleidsplan waterbodemsanering, evaluatie waterhuishoudingsplan, opstellen stroomgebiedsvisie Oost-Nederland, begeleiding gebiedsgerichte projecten, coördinatie internationaal water- en milieubeleid (Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, EU-regelgeving), projectleiding
waterprojecten (drink- en afvalwater, overstromingsrisico’s in twinning-landen Letland en Roemenië), monitoring en evaluatie van biologische en chemische waterkwaliteit, landelijk projectleider IPO-project Regionale WaterSysteem Rapportage.

Belangrijkste werkgevers

Van 1972 tot 1973 Universiteit van Amsterdam

Van 1975 tot 985 Rijksuniversiteit Leiden

1986 Vereniging van Kamers van Koophandel / NV Databank

Van 1986 tot 2008 Provincie Overijssel

Van 1998 tot 2001 Interprovinciaal Overleg (deeltijd-detachering)

Vanaf 2008 Zelfstandig adviseur water en natuur

2009 - nu Coastal&Marine Union (EUCC) / Vereniging Kust&Zee

 

NADERESPECIFICATIE

 

Op l e i d i n g

 periodeopleidinginstituutresultaat 

1966-75 Doctoraal Biologie Universiteit van Amsterdam diploma

*Plantenecologie (waterverontreiniging en vegetatie)

*Microbiologie (ecofysiologie groenwieren)

*Milieukunde (­luchtverontreiniging en epifyten)

*onderwijsbevoegdheid (algemeen en vakdidactiek)

1980-84 Promotie Landbouwwetenschappen Universiteit Wageningen doctorsbul

Proefschrift: “Impact of artificial infiltration for water supply purposes on herbaceous
vegetations of banks in Dutch coastal areas”.

 

Cu r s u s s e n

1979 Computer-curses (APL, SPSS, BMDP) Rijksuniversiteit Leiden certificaat

1985 Onderzoeksmanagement  Ned. Instituut voor Biologen certificaat

1987-98 Diverse curses gebruik personal computer Provincie Overijssel certificaten

1988 Energiebesparingsconsulent Post-HBO opleiding; AEC diploma

1992 Online Grondwaterarchief TNO certificaat

1994 Geogr.Informatiesystemen (Arc-Tools) Larestein, Velp certificaat

1995 Spreekvaardigheid Duits Provincie Overijssel certificaat

1996-98 Russische taal Volksuniversiteit Zwolle certificaten

 

Be r o e p s e r v a r i n g

periodeorganisatiefunctie

1972-73 Universiteit van Amsterdam Kandidaats-assistent microbiologie

1973-74 Rudolf Steiner MAVO Haarlem Docent biologie / scheikunde

1973-74 Rijksinsti­tuut voor Natuurbe­heer Inventarisatie lichenen in Noord-Nederland

1975-84 Rijksuniversiteit Leiden, Afd. Milieubiologie Wetenschappelijk ambtenaar  

1978-79 Commissie Waterwinning Zuid-Holland Secretaris / redacteur

1985 Stichting Duinbehoud Coördinator Symposium Kustuitbreiding Scheveningen - Hoek-van-Holland

1985-86 Uni­ver­siteit Leiden, Centrum Milieukunde Inventarisatie duinonderzoek 1975-1985

1986 N.V.Databank / Kamers van Koophandel Inventarisatie aanbod milieutechnologische kennis

1986-87 Provincie Overijssel, afd. Landelijk Gebied Inventarisatie korstmossen i.r.t. zure regen

1986-87 Int­. Association for Landscape Ecology Coördinator "1st European Symposium on Dune Management", Sept.1987

1987-91  Provincie Overijssel, afd. Economie Medewerker energiebesparing

1991-92 Provincie Overijssel, afd. Water beleidsmedewerker waterhuishouding / stoffentransport

1992-93 Universiteit van Aveiro (Portugal) Gastdocent post-doctorale cursussen Kustbeheer

1993-94 EUCC / WWF Coördinator International congress 'Management of Albanian Coastal Lagoons" (1994 Tirana, Albanië)

1992-98 Provincie Overijssel, afd. Water en Bodem Beleidsmedewerker aquatische ecologie

aan Letse scholen en gemeenten (rioolwaterzuivering, drinkwater, afval)

1998-2001 Interprovinciaal Overleg, Den Haag Projectleider Regionale Watersysteem Rapportage
(tijdelijke detachering door
provincie Overijssel)

2002-03 Interprovinciaal Overleg, Den Haag Projectleider Implementatie EU Kaderrichtlijn  Water1997 - 2005 Jumelage Letland - Overijssel (Waterbeheer Nederland-Duitsland, Kaderrichtlijn Water, natte natuur)

1998-2008 Provincie Overijssel Lid van ondernemingsraad en van  Georganiseerd Overleg

2004-2008 Provincie Overijssel, jumelage Roemenië Coördinator waterprojecten Teleorman, Roemenië
(rioolwaterzuivering, drinkwater,
hoogwater)

 

Er v a r i n g/ n i e t   b e r o e p s m a t i g

1963-75 Diverse bestuurslidmaatschappen Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)

1970 Organisatie milieu-symposium voor middelbare scholen Z.-Kennemerland

1972-nu Actief lid landelijke inventarisatie-werkgroep Nederlandse beken

1972-75 Redacteur Kruipnieuws (tijdschrift plantenwerkgroepen NJN/KJN)

1975-77 Secretaris van de Werkgroep Waterwinning en Duinbehoud

1977-97 Medeoprichter / bestuurslid Stichting Duinbehoud

1986 Organisatie ecologische studiereis naar Deense duingebieden (Stichting Duinbehoud)

1986-89 Secretaris van het hoofdbestuur van de Kon. Ned. Botanische Vereniging

1986-89 Lid van de redactieraad van het Vakblad voor Biologen (BioVisie)

1988-97 Bestuurslid Waddenvereniging (1991-96 dagelijks bestuur;  1992-97 vice-voorzitter)

1989-96 Director Operations, European Union for Coastal Conservation

*Actieve deelname aan symposia integraal kustbeheer (1989 Sevilla, Spanje; 1991 Galway, Ierland; 1993

Marathon, Griekenland; 1993 Klaipeda, Lithouwen; 1993 St. Petersburg / Rusland; 1993 Stavanger, Noorwegen; 1993 Gdansk, Polen)

*Inventarisaties Poolse duinen (1991) resp. Portugese duinen (1991, 1992)

*Coördinatie workshop Beheer Poolse kust (1993, Gdansk) en redactie / layout / uitgave Proceedings

*Lezing over kustbeheer in Nederland voor UNEP-cursus kustbeheer (1992, Triëst, Italië)

*Coördinatie symposium Beheer Albanese lagunes (1993, Tirana)

1990-93 Lid van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH)

1992-93 Coördinator W.-Europa van International Congress 'Environment for us and for generations to follow: Ecology and  business under new conditions' (1993; Krasnoyarsk, St. Petersburg)

1993-03 Redactie tijdschrift De MilieuKampioen (Verontruste ANWB-leden)

1994-nu Grote ervaring met internet (o.a. opbouw en beheer van drie internet-sites)

1995 Deelname aan excursie waterhuishouding - vegetatie Loire (Ministerie LNV)

1995-99 Secretaris landelijke Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

1996-nu Adviseur European Working Group on Research and Biodiversity (DG XII, E.U.)

1997-nu Adviseur Stichting Duinbehoud

2000-nu Actief lid Plantensociologische Kring Nederland (circa 10 veldexcursies / jaar)

2003-nu Redactie site De kritische mobilist (www.dekritischemobilist.nl)

2004-nu Deelnemer aan discussieplatform mobiliteit en milieu (Vereniging Milieudefensie) 

 1. Workshop  Crossborder water management Hungary – Romania te Oradea, Noord-Roemenie
  (juni; inleiding over 25 jaar Duits-Nederlands samenwerking waterbeheer)

2007-08  Floristische reizen naar Oostenrijk, Kreta (Gr), Bulgarije, Ardennen, Oost-Siberië

2008 Symposium ‘Complex systems under stress’ te Krasnoyarsk, Rusland (juni; inleiding over

waterbeheer Nederland)

 1. Workshop Crossborder water management Hungary – Romania te Oradea, Noord-Roemenie
  (juni; inleiding over 25 jaar Duits-Nederlands samenwerking waterbeheer)

 1. Coordinatie project herstel mosselbanken Waddenzee (als gastmedewerker EUCC, The Coastal
  Union; sinds april)

 1. Bezoek aan Wereld Water Week te Stockholm (augustus / op uitnodiging Women in Europe

for Common Future; i.v.m. internationaal programma ecologische sanitatie)

2008  Ecologische inventarisatie landgoed bij Berkum (KNNV)

2008 Analyse partijprogramma’s waterschapsverkiezingen (Werkgroep Ecologisch Waterbeheer)

2008 Werkgroep organisatiestructuur (Vereniging Milieudefensie)

2008 Lid bestuur Black Sea Center (Roemenië)

2009 Natuurhistorisch Secretaris KNNV afd. Zwolle

2009 Lid bestuur Algemene Reiscommissie KNNV

 

Bibliografie

Van Dijk, H.W.J., 1982. Activity-impact-relationships of water supply by artificial infiltration in Dutch coastal dunes;
especially relations between water quality and spontaneous vegetations on banks. Acta Botanica Neerlandica 31, 3, 254-255.

Van Dijk, H.W.J., 1984.Impact of artificial infiltration for water supply purposes on herbaceous vegetations of banks in Dutch coastal areas (Dutch, with English abstract, 240 pp.. Ph.D. Thesis University of Agricultural Sciences, Wage­nin­gen.

Van Dijk, H.W.J., 1984.Effects of artificial infiltration of eutrophic water on herbaceous bank vegetations in Dutch coastal dunes. Acta Botanica Neerlandica 33, 3, 362-363.

Van Dijk, H.W.J., 1985. The impact of artificial dune in­fil­tration on the nu­trient con­tent of ground- and sur­face water.
Biological Conservation 34, ­149­ 167.

Van Dijk, H.W.J., Noordervliet, M.A.W., & De Groot, W.T., 1985. Nu­trient supply of her­ba­ceous bank vege­ta­tions in Dutch
coas­tal dunes; the impor­tance of nu­trient mo­bi­li­zation in rela­tion to arti­ficial in­fil­trat­ion. Acta Botanica ­Neerlandica 34, 3, 301 ­321.

Van Dijk, H.W.J., 1986. Chemical aspects concerning wet dune slack regeneration. Acta Botanica Neerlandica 35, 2, 123.

Meltzer, J.A. & Van Dijk, H.W.J., 1986. Effects of dissolved macro­-nutrients on herbaceous vege­tations around dune
pools.
Vegetatio 65, 53 61.

Van Dijk, H.W.J., & De Groot, W.T., 1987. Eutrophication of coastal dunes by artificial infiltra­tion. Water Re­search
21, 11-19.

Van Dijk, H.W.J., 1989. Ecological impact of drinking-water production in Dutch coastal dunes. pag. 163-183 in: Meulen, F. van der, Jungeri­us, P.D., & Visser, J. (red.). Perspec­tives in coastal dune ma­nagement. SPB Aca­demic Publish­ing, The Hague.

Van Dijk, H.W.J., & Van der Meulen, F., 1991. The dune area of Esposende (Portugal); Natural value and development
plans.
EUCC-report, 20 pp.. Zwolle / Voorschoten.

Van Dijk, H.W.J., & Tekke, R., 1991. Dune areas of Portugal. p. 47 - 52 in: Doody, P. (ed.). Sand Dune Inventory of Europe. EUCC/JNCC, Leiden / Petersborough.

Van Dijk, H.W.J., 1992. Grazing domestic livestock in Dutch coastal dunes: Experiments, experiences and perspectives. P. 235 - 250 in: B. Carter (ed.). Ecology, Geomorphology and management of coastal dunes. Balkema, Leiden.

Van Dijk, H.W.J., & Grootjans, A.P., 1993. Wet dune slacks ; Decline and new opportunities. Hydrobiologia, 265, 281 - 305.

H.W.J. van Dijk, J. Laseur, D. Hasse and H. Regenstein, 1993. Transboundary river basin management and water quali­ty control in the catch­ment of the river Vecht/Vechte: New opportunities for more public functions. P. 167 - 191 in: J.-C. van Dam & J. Wessel (eds.). Transboundary river basin management and sustainable development. Volume II. Technical Documents in Hydrology. International Hydrological Programme / Unesco, Paris 1993.

Van Mourik, E.K. & Van Dijk, H.W.J., 1993. Sanering van waterbodems in Overijssel; Basisrapport Beleidsplan Waterbodems en Baggerspecie (Sanitation of sediments in watercourses in Overijssel; basic report for Policy plan
Sanitation of sediments and storage/processing of dredged sludge). Report Province of Overijssel, Zwolle.

Van Dijk, H.W.J., & Salman, A.H.P.M., 1993. Preservation, management, and development of natural values in coastal areas and a possible role of EUCC with this preservation as for the Baltic. P. 195 - 218 in: M. Plinsky (ed.). 'The Ecology of Baltic Coastal and Offshore Areas; Protection and Management', Proceedings of the Conference, Sopot, Poland 11 - 12 December 1992. Gdansk University, Poland.

Van Dijk, H.W.J., 1994a. Water policy and water management in The Netherlands. P. 161 - 197 in: R. Khlebopros (ed.).  Global and regional ecological problems (Proceedings of International Congress Environment for us and for enerations to follow: ecology and business under new conditions; Krasnoyarsk (Russia), July 27 - August 4, 1993). Soros Foundation, The program Boctok-Boctok. Krasnoyarsk.

Heslenfeld P. en H.W.J. van Dijk, 1994b. Woestijnen van het noorden (paper about Baltic dune area). Duin.Van Dijk, H.W.J., 1994d Coastal Zone Management in The Netherlands and in the other E.C.-Countries. In: Proceedings of International Symposium City of the XXI Century: Ecology, Medicin, Economy, Ecology & Business. St. Petersburg (Russia), August 16 - 19, 1993.

Van Dijk, H.W.J., 1994e. Beleidsplan Waterbodems en Baggerspecie (Policy plan Sanitation of polluted sediments and Storage/processing of dredged sludge). 60 pp. and appendices. Province of Overijssel, Zwolle.

Van Dijk, H.W.J., 1995a. Integrated Management and Conservation of Dutch Coastal Areas: Premises, Practice and Solutions. Marine Pollution Bulletin, vol. 29, 609 - 617 [Proceedings of International Conference Environment Northern Seas '93; Stavanger (Norway), August 23 - 27, 1993].

Van Dijk, H.W.J., 1995b. Coastal Zone Management in The Netherlands and in the other E.C.-Countries. Manuscript 22 pp. Submitted to:  Proceedings of International Symposium City of the XXI Century: Ecology, Medicin, Economy, Ecology & Business. St. Petersburg (Russia), August 16 - 19, 1993 (manuscript 25 pp.).

Van Dijk, H.W.J., 1995c. Ecology and Management of Polish coastal areas. P. 411 - 422 in: A.H.P. Salman, H. Berends & M. Bonazountas (eds.), Coastal Management and Habitat Conservation. EUCC, Leiden.

Van Dijk, H.W.J., 1995d. Natuurbeheer op de waddeneilanden; grote en kleine grazers. (Nature management on the Wadden islands; small and large grazing animals).Waddenbulletin 95 (3), 228 - 232.

Van Dijk, H.W.J., A.H.P.M. Salman & P. Heslenfeld, 1995a. EUCC's activities in the Baltic region: The COMER-programme. P. 422 - 427 in: A.H.P. Salman, H. Berends & M. Bonazountas (eds.), Coastal Management and Habitat Conservation. EUCC, Leiden.

Van Dijk, H.W.J. (ed.), 1995b. Management of coastal habitats. Proceedings of a Workshop in Jastrzebia Gora (Poland), September 1 - 5, 1993. 198 pp. Leiden/Gdansk.

Witmer, M.,, Van Dijk H.W.J., and Miedema, G. (eds.), 1997. Handleiding Regionale WaterSysteem Rapportage (Provisional guideline for Reporting about Regional Watersystems). IPO, The Hague. 142 pp. & 9 annexes.

Van Dijk H.W.J., and Miedema, G. (eds.), 2000. Handleiding Regionale WaterSysteem Rapportage (Guideline for Reporting about Regional Watersystems). IPO, The Hague.

Part I. Procesbeschrijving (Description of processing) - 40 pp. & 9 annexes (102 pp.)

Part II. Beschrijving indicatoren (Description of 132 indicators) - 270 pp.

Part III. Handleiding software iWSR (Handbook for IWSR-software applications) - 86 pp.

Van Dijk H.W.J. & Miedema, G., 2001. Regional WaterSystem Reporting: aggregation, integration and presentation of
monitoring data of Dutch regional water systems, a tool for evaluation of water policy and water management. P. 441 – 448 in: Proceedings Monitoring Tailor-Made III, International workshop on information for sustainable water management.
Nunspeet, The Netherlands.

Verhallen, J.M., Van Dijk, H.W.J., & Van Densen, W.L.T., 2001. Administrative capacity to perceive long-term trends in water quality. Consequences for transboundary river management. P. 209 – 218 in: Proceedings Monitoring Tailor-Made III, International workshop on information for sustainable water management. Nunspeet, The Netherlands.

De Kwaadsteniet, P.I.M. & Van Dijk, H.W.J., 2002. Streefbeelden voor stadswateren in Overijssel (Aspirations for municipal surface waters in Overijssel). H2O 12, 20 - 23.

Bertens P., & Van Dijk, H.W.J., 2003. Consequenties van de EU Kaderrichtlijn Water voor provincies en waterschappen (Consequences of EU Water Framework Directive for Dutch provinces and waterboards). H2O 2 pp..

Van Dijk, H.W.J., 2008 (in press). Decline and restoration of Dutch brooks and the role of the European Water Framework Directive (22 pages, Proceedings of Symposium Complex Systems under Extreme Conditions, Krasnoyarsk 2008).

Van Dijk, H.W.J., (in prep.). Vochtige duinvalleien; achteruitgang en nieuwe kansen (Wet dune slacks in the Netherlands; decline and new challenges). Manuscript 106 pp. 

      1990-now editor and/or (co-)author of  Report “Wasserbewirtschaftung im Einzugsgebiet der Vechte -
Zwischenbericht” (Transboundary water management in the catchment  area of the river Vechte) (1992)

 • Various  articles about the interrelationship between traffic and environment (journal and internet site) (1990 – 2003)

 • Annual  reports about chemical and biological water quality German - Dutch transboundary rivers (1992 – 2000)

 • Reports about twinning projects water management Latvia – Overijssel (1998  – 2004) and about twinning projects water management Romania –  Overijssel (2005 - 2008)

 • Various reports about ecological aspects of water management (regional differentiation of chemical water standards, ecological aims, ecological classification of surface waters, surface water typology, municipal water management, ecological challenges in rural areas)  (1996 – 2000)

 • Chapters water management in annual policy monitoring reports IPO (2000 –  2002)

 • Chapters regional water management in annual monitoring reports on Dutch water management (RIZA) (2001 – 2002)

 • Various internal reports about the political and economical aspects of the implementation of the EU Framework Directive Water (2000 – 2007)

 • Various  external presentations about the political and economical aspects of the implementation of the EU Framework Directive Water (Germany, Netherlands, Latvia, Hungary, Slovakia; in Dutch, German and English
  language) (2000 – 2007)

Reacties
Naam
E-mailadres
Opmerkingen
Dit is een verplicht veld
Categorieën